Ενσωματώστε και μετρήστε S σε στρατηγικές E

1
Ενσωματώστε και μετρήστε S σε στρατηγικές E

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κατακλύζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του βόρειου ημισφαιρίου και ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να καταγράφονται σε όλο τον κόσμο. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους ανθρώπους και στον πλανήτη δεν έγιναν ποτέ πιο έντονα αισθητές. Καθώς η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής έκτακτης ανάγκης γίνεται ολοένα και πιο παρούσα στους καθημερινούς μας διαλόγους, οι επενδυτές, οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι αγορές απαιτούν όλο και περισσότερο να ενσωματωθεί ο θετικός κοινωνικός αντίκτυπος στην περιβαλλοντική δράση. δηλαδή ότι το Κοινωνικό στοιχείο του ESG είναι εγγενώς ενσωματωμένο στις Περιβαλλοντικές ανησυχίες.

της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Κατευθυντήριες γραμμές για μια δίκαιη μετάβαση προς περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες για όλους τονίζουν την ανάγκη ενσωμάτωσης μηχανισμών κοινωνικής συναίνεσης στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Η κοινωνική συναίνεση αποτελεί ολοένα και περισσότερο μια απαίτηση για τις εταιρείες να δραστηριοποιούνται, με κοινωνική άδεια λειτουργίας να αποτελεί βασικό μέλημα των καταναλωτών και των επενδυτών. Ένα πρόσφατο παράδειγμα αυτής της αρχής σε δράση μπορεί να βρεθεί στην Ουρουγουάη, όπου Οι πολίτες αποκηρύσσουν εταιρείες με υψηλή κατανάλωση νερού καθώς η χώρα βιώνει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 74 ετών.

Η ενσωμάτωση των στρατηγικών S in E απαιτεί από τους οργανισμούς να σκεφτούν τις πιθανές επιπτώσεις (τόσο θετικές όσο και αρνητικές) που θα μπορούσε να προκαλέσει η περιβαλλοντική τους απόκριση. Εξετάζοντας αυτές τις πιθανές επιπτώσεις από την αρχή της διαμόρφωσης στρατηγικής στις περιβαλλοντικές δράσεις, οι εταιρείες μπορούν να αποφύγουν ακούσιες κοινωνικές συνέπειες – όπως άδικες μεταβάσεις – της περιβαλλοντικής τους ατζέντας. Λαμβάνοντας υπόψη το Κοινωνικό σε σχέση με το Περιβαλλοντικό προσφέρει επίσης στις εταιρείες την ευκαιρία να ενισχύσουν τις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, όπως η δέσμευση και η συμμετοχή της κοινότητας, και να επιτρέψουν τη μέτρηση και αναφορά αυτών των θετικών κοινωνικών επιπτώσεων μέσω ενός αναγνωρισμένου προτύπου, όπως το Business for Societal Impact – πλαίσιο B4SI. Ο συνδυασμός της ατζέντας E και S δημιουργεί ένα αμοιβαία ενισχυτικό σχέδιο και μια διπλή νίκη για βιώσιμες επιχειρήσεις.

Ως μέρος της ολιστικής αξιολόγησης της απόδοσης βιωσιμότητας των οργανισμών, οι ρυθμιστικές αρχές και τα σημεία αναφοράς εξετάζουν επίσης προσεκτικότερα τις επιπτώσεις των εταιρειών στους ανθρώπους και τις κοινότητες με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι επιχειρήσεις τους. Στις ΗΠΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) προτείνει έναν νέο κανόνα που θα απαιτούσε από εγχώριες ή ξένες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην SEC να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το κλίμα σε δηλώσεις εγγραφής και εκθέσεις (όπως ετήσιες εκθέσεις). Αν και αυτό θα ωθήσει τις εταιρείες να αναλάβουν ταχεία δράση για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους, η παράβλεψη του κοινωνικού στοιχείου του περιβαλλοντικού μετριασμού θα ήταν λάθος υπολογισμός. Στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, για παράδειγμα, η απότομη και ανεύθυνη αποχρηματοδότηση βιομηχανιών έντασης άνθρακα μπορεί να οδηγήσει στην κοινωνικοοικονομική κατάρρευση ολόκληρων κοινοτήτων, ειδικά σε μονοβιομηχανικές περιοχές, όπως ορισμένες κοινότητες των Αππαλαχίων, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανία άνθρακα . Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός μετάβασης για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στην κίνηση προς το καθαρό μηδέν (βλ. Έκθεση Just Transitionόπως παρουσιάζεται στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Ιουλίου, για καθοδήγηση σχετικά με τις διαδρομές).

Για να υλοποιήσουν τους στόχους των στρατηγικών ESG και να οδηγήσουν σε ουσιαστικές ενέργειες, οι οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν ισχυρές μετρήσεις και KPI για να μετρήσουν την απόδοση και τον αντίκτυπο στις κοινωνικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών τους δράσεων και να δεσμεύσουν πόρους για συνεχή παρακολούθηση των μετρήσεων και των KPI για να εξασφαλίσουν ότι οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες παρέχουν κοινωνικά οφέλη για επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη. Μερικά βασικά βήματα που πρέπει να λάβουν οι οργανισμοί για να ενσωματώσουν τις κοινωνικές ανησυχίες στις περιβαλλοντικές στρατηγικές είναι:

  • Χρησιμοποιήστε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τον προγραμματισμό της περιβαλλοντικής φροντίδας.
  • Χαρτογραφήστε τις πιθανές επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, των περιβαλλοντικών στρατηγικών.
  • Συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων στη λήψη αποφάσεων και στις διαβουλευτικές λειτουργίες, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα συναίνεσης των επηρεαζόμενων ατόμων και κοινοτήτων.
  • Δημιουργήστε, εκχωρήστε και παρακολουθήστε μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου και KPI που ευθυγραμμίζονται άμεσα με την περιβαλλοντική στρατηγική ενός οργανισμού.

Ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας είναι να αναλαμβάνετε και να ενημερώνετε τακτικά αξιολογήσεις ουσιαστικότητας. Οι αξιολογήσεις ουσιαστικότητας ήταν εντελώς εθελοντικές, αλλά πρόσφατα έγιναν υποχρεωτικό μέρος της υποβολής εκθέσεων με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Αειφορίας (ESRS) της ΕΕ, τα οποία στηρίζουν τη νέα Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Αειφορίας (CSRD). Αυτές οι αξιολογήσεις συγκεντρώνουν απόψεις και εντοπίζουν ζητήματα που έχουν σημασία για τις επιπτώσεις του ESG των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Οι στρατηγικές συμβουλευτικές ομάδες ESG της SLR έχουν εκτενή εμπειρία στην υποστήριξη εταιρειών με αξιολογήσεις ουσιαστικότητας και απαιτήσεις αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων CSRD, και στη μετατροπή αυτών των αξιολογήσεων σε ολοκληρωμένες στρατηγικές ESG προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες και περιβάλλοντα των οργανισμών.

Bir cevap yazın